Tin tức

Thủy tinh gia cường sợi nhựa mét hộp và cháy hộp bao nhiêu là khoảng cách an toàn nênSợi thủy tinh gia cố nhựa mét hộp và cháy hộp như là khoảng cách an toàn là không có gì nhưng lửa luật cấm nước và sức mạnh với một vị trí thống nhất... Vì sợ rò rỉ nước gây ra rò rỉ của... Vì vậy, càng nhiều càng tốt ra khỏi phạm vi 5 M. hoặc đám cháy nhức đầu không đủ tiêu chuẩn