Tin tức

Thủy tinh gia cường sợi nhựa mét hộp có các đặc điểm sauMột kính sợi gia cường bằng nhựa sản phẩm có thể được sử dụng tùy thuộc vào môi trường và yêu cầu thực hiện trên mẫu thiết kế của hợp chất đặc biệt được sản xuất bởi, để lâu như là sự lựa chọn thích hợp nguyên liệu, và có thể cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện cho các mục đích khác nhau để sử dụng của sản phẩm. Vì vậy, việc thiết kế các vật liệu nhựa thủy tinh gia cường sợi là một loạt các vật liệu.

B, sản phẩm FRP, nhựa dùng một lần, là một sự khác biệt rõ ràng các tính năng trong kim loại. Theo thiết kế sản phẩm, lựa chọn phương pháp đúng nguyên liệu và các mảng của các chương trình, xây dựng và vật liệu FRP có thể được hoàn thành một lần.