Tin tức

Sợi thủy tinh gia cố nhựa mét hộp để theo kịp với quyền lực tối ưu hóaCải cách hệ thống năng lượng điện quốc tế trong nhiều thập kỷ, nhằm mục đích thúc đẩy cải cách của việc tuân thủ thế hệ năng lượng và giảm chi phí điện năng. Cải cách hệ thống điện lực thúc đẩy nền kinh tế tuân, là cần thiết để hướng dẫn bạn thông qua hệ thống. Nội dung cốt lõi của nó là tối ưu hóa lập kế hoạch chiến lược, hình thành cơ chế thiết lập giá chính xác cho Internet. Tối ưu hóa các chính sách lập kế hoạch, hoặc thông qua cải cách thị trường, dựa trên cơ chế thị trường để phát triển Web điện thoại di động, nhận ra sự hình thành của giá cả tăng gấp đôi bán đấu giá; hoặc sau khi lưới điện và phân tán, một nhà điều hành mạng lưới điện để xây dựng một nền tảng đấu giá; cũng có thể là theo chiều dọc là tích hợp hệ thống, bằng cách tối ưu các chính sách lập lịch trình. Một trong hai cách, điều chỉnh cơ chế công văn điện, dưới hình thức một cơ chế giá chính xác là một điều kiện tiên quyết