Tin tức

Việc sử dụng sợi thủy tinh gia cố nhựa mét hộp cho người dùng để giải quyết vấn đềĐể cho phép khách hàng để hiểu điện, cứu trợ, vài ngày, di chuyển các dự án dưới quyền năng cung cấp công ty theo quy định của box mét, được tài trợ bằng cách thúc đẩy tốc độ. Trên bàn hộp vị trí ban đầu cao, thống nhất cho hạ di chuyển, Bàn hộp cũ của thống nhất thay thế; ngày hạ chuyển hầu bàn hộp phần đáng tin cậy, và làm đảm bảo cách điện, đảm bảo người dân bình thường an toàn điện; điều chỉnh hợp lý điện dòng, điện cải tiến chất lượng